ردیف

نام و نام خانوادگی

کد ملی

نوع حکم

درجه

تاریخ حکم

شماره حکم

استان فعالیت

۱

نرگس سالم

۱۲۷۳۷۰۸۳۴۲

فنی

(ستاره) یک

۱۴۰۲/۰۸/۱۴

۱۴۰۲/۲۷۶/d/۱۰۳۷

اصفهان

۲

فواد قادری

۴۹۵۰۰۳۰۰۵۱

فنی

(ستاره) یک

۱۴۰۲/۰۸/۱۴

۱۴۰۲/۲۷۶/d/۱۰۳۷

کرمانشاه

۳

زهرا عباسی

۲۴۵۲۲۳۸۴۱۴

فنی

(ستاره) یک

۱۴۰۲/۰۸/۱۴

۱۴۰۲/۲۷۶/d/۱۰۳۷

فارس

۴

سیما بیگ زاده

۱۸۸۱۰۸۵۰۶۶

فنی

(ستاره) یک

۱۴۰۲/۰۸/۱۴

۱۴۰۲/۲۷۶/d/۱۰۳۷

خوزستان

۵

بهاره صادقی

۱۲۷۳۱۸۸۷۷۲

فنی

(ستاره) یک

۱۴۰۲/۰۸/۱۴

۱۴۰۲/۲۷۶/d/۱۰۳۷

اصفهان

۶

هانیه کنگازیان

۱۲۷۳۰۲۵۹۴۶

فنی

(ستاره) یک

۱۴۰۲/۰۸/۱۴

۱۴۰۲/۲۷۶/d/۱۰۳۷

اصفهان

۷

عارفه مهدوی

۱۲۷۳۹۸۳۸۳۱

فنی

(ستاره) یک

۱۴۰۲/۰۸/۱۴

۱۴۰۲/۲۷۶/d/۱۰۳۷

اصفهان

۸

مریم یحیی خان ارنگه ئی

۰۳۲۳۸۶۱۴۳۱

فنی

(ستاره) یک

۱۴۰۲/۰۸/۱۴

۱۴۰۲/۲۷۶/d/۱۰۳۷

گیلان

۹

زهرا رحمتی حبیب آبادی

۶۶۰۰۰۸۳۶۶۲

فنی

(ستاره) یک

۱۴۰۲/۰۸/۱۴

۱۴۰۲/۲۷۶/d/۱۰۳۷

اصفهان

۱۰

عاطفه رجب زاده مقدم

۲۵۸۰۰۵۶۱۹۱

فنی

(ستاره) یک

۱۴۰۲/۰۸/۱۴

۱۴۰۲/۲۷۶/d/۱۰۳۷

گیلان

۱۱

سارا هیهاوند

۱۷۴۲۷۳۰۰۴۳

فنی

(ستاره) یک

۱۴۰۲/۰۸/۱۴

۱۴۰۲/۲۷۶/d/۱۰۳۷

اصفهان

۱۲

ندا راشدی

۲۰۰۲۷۴۲۱۰۳

فنی

(ستاره) یک

۱۴۰۲/۰۸/۱۴

۱۴۰۲/۲۷۶/d/۱۰۳۷

خوزستان

۱۳

ارزو بهروزیان

۲۰۰۳۲۹۲۸۰۲

فنی

(ستاره) یک

۱۴۰۲/۰۸/۱۴

۱۴۰۲/۲۷۶/d/۱۰۳۷

خوزستان

۱۴

سمیرا راشدی

۲۰۰۳۲۶۹۶۲۲

فنی

(ستاره) یک

۱۴۰۲/۰۸/۱۴

۱۴۰۲/۲۷۶/d/۱۰۳۷

خوزستان

۱۵

پرویز ناروئی

۳۶۲۱۲۷۳۸۷۵

فنی

(ستاره) یک

۱۴۰۲/۰۸/۱۴

۱۴۰۲/۲۷۶/d/۱۰۳۷

سیستان و بلوچستان

۱۶

نگار جعفری

۱۰۸۰۷۱۲۱۵۱

فنی

(ستاره) یک

۱۴۰۲/۰۸/۱۴

۱۴۰۲/۲۷۶/d/۱۰۳۷

اصفهان

۱۷

فائزه پهلوانی

۱۲۷۲۲۰۴۶۰۱

فنی

(ستاره) یک

۱۴۰۲/۰۸/۱۴

۱۴۰۲/۲۷۶/d/۱۰۳۷

اصفهان

۱۸

عرفان علیدادی جهان تیغ

۳۶۱۲۱۹۰۴۸۲

فنی

(ستاره) یک

۱۴۰۲/۰۸/۱۴

۱۴۰۲/۲۷۶/d/۱۰۳۷

سیستان و بلوچستان

۱۹

معصومه اریادوست

۲۰۰۳۰۹۰۳۵۵

فنی

(ستاره) یک

۱۴۰۲/۰۸/۱۴

۱۴۰۲/۲۷۶/d/۱۰۳۷

خوزستان

۲۰

شیما سادات شاطرباشی مسعودی

۱۲۷۲۰۴۰۵۶۹

فنی

(ستاره) یک

۱۴۰۲/۰۸/۱۴

۱۴۰۲/۲۷۶/d/۱۰۳۷

اصفهان

۲۱

مهتا محمدی

۱۲۷۴۶۹۷۴۵۱

فنی

(ستاره) یک

۱۴۰۲/۰۸/۱۴

۱۴۰۲/۲۷۶/d/۱۰۳۷

اصفهان

۲۲

فاطمه خیرالهی

۱۰۸۰۷۳۶۹۸۰

فنی

(ستاره) یک

۱۴۰۲/۰۸/۱۴

۱۴۰۲/۲۷۶/d/۱۰۳۷

اصفهان

۲۳

فهیمه صرامی

۱۲۷۴۳۰۵۸۶۱

فنی

(ستاره) یک

۱۴۰۲/۰۸/۱۴

۱۴۰۲/۲۷۶/d/۱۰۳۷

اصفهان

۲۴

فائزه نوروزی

۲۲۸۳۶۹۱۹۸۲

فنی

(ستاره) یک

۱۴۰۲/۰۸/۱۴

۱۴۰۲/۲۷۶/d/۱۰۳۷

فارس

۲۵

فاطمه کلامی

۱۸۱۰۴۹۶۸۹۶

فنی

(ستاره) یک

۱۴۰۲/۰۸/۱۴

۱۴۰۲/۲۷۶/d/۱۰۳۷

خوزستان

۲۶

الهام مرادی

۱۱۰۰۳۹۵۸۳۰

فنی

(ستاره) یک

۱۴۰۲/۰۸/۱۴

۱۴۰۲/۲۷۶/d/۱۰۳۷

اصفهان

۲۷

فروغ ریحان

۲۰۰۲۵۷۹۴۸۲

فنی

(ستاره) یک

۱۴۰۲/۰۸/۱۴

۱۴۰۲/۲۷۶/d/۱۰۳۷

خوزستان

۲۸

آیدا جلیلی

۱۹۹۱۱۱۲۲۱۱

فنی

(ستاره) یک

۱۴۰۲/۰۸/۱۴

۱۴۰۲/۲۷۶/d/۱۰۳۷

خوزستان

۲۹

صادق بوری

۲۳۰۰۴۴۲۰۵۱

فنی

(ستاره) یک

۱۴۰۲/۰۸/۱۴

۱۴۰۲/۲۷۶/d/۱۰۳۷

فارس

۳۰

سمانه یوسف زاده عینی

۰۳۷۰۲۸۶۶۳۴

فنی

(ستاره) یک

۱۴۰۲/۰۸/۱۴

۱۴۰۲/۲۷۶/d/۱۰۳۷

قم

۳۱

فاطمه رمضانی

۵۲۰۰۰۸۹۱۴۱

فنی

(ستاره) یک

۱۴۰۲/۰۸/۱۴

۱۴۰۲/۲۷۶/d/۱۰۳۷

سمنان

۳۲

مریم دانش پژوه

۰۰۷۴۲۵۶۶۱۰

فنی

(ستاره) یک

۱۴۰۲/۰۸/۱۴

۱۴۰۲/۲۷۶/d/۱۰۳۷

خوزستان

۳۳

محیا احمدیان شالچی

۰۰۱۰۷۴۵۴۸۳

فنی

(ستاره) یک

۱۴۰۲/۰۸/۱۴

۱۴۰۲/۲۷۶/d/۱۰۳۷

تهران

۳۴

زینب جرجندی

۳۱۰۰۵۱۸۲۸۴

فنی

(ستاره) یک

۱۴۰۲/۰۸/۱۴

۱۴۰۲/۲۷۶/d/۱۰۳۷

کرمان

۳۵

لیلا خالدیان

۱۹۹۰۲۰۵۴۴۵

فنی

(ستاره) یک

۱۴۰۲/۰۸/۱۴

۱۴۰۲/۲۷۶/d/۱۰۳۷

خوزستان

۳۶

نگین عاملی

۱۹۹۰۵۳۸۲۱۵

فنی

(ستاره) یک

۱۴۰۲/۰۸/۱۴

۱۴۰۲/۲۷۶/d/۱۰۳۷

خوزستان

۳۷

رقیه اعتمادی

۳۱۰۰۵۴۲۵۸۴

فنی

(ستاره) یک

۱۴۰۲/۰۸/۱۴

۱۴۰۲/۲۷۶/d/۱۰۳۷

کرمان

۳۸

فاطمه شاهمیری هروزی

۳۱۰۰۵۳۴۲۱۲

فنی

(ستاره) یک

۱۴۰۲/۰۸/۱۴

۱۴۰۲/۲۷۶/d/۱۰۳۷

کرمان

۳۹

فاطمه عباسی

۳۱۰۰۴۷۹۸۳۱

فنی

(ستاره) یک

۱۴۰۲/۰۸/۱۴

۱۴۰۲/۲۷۶/d/۱۰۳۷

کرمان

۴۰

مهربان صافدل

۱۹۹۱۱۱۷۰۷۸

فنی

(ستاره) یک

۱۴۰۲/۰۸/۱۴

۱۴۰۲/۲۷۶/d/۱۰۳۷

خوزستان

۴۱

رقیه خلجی چمکاکایی

۱۲۸۲۸۳۷۲۱۴

فنی

(ستاره) یک

۱۴۰۲/۰۸/۱۴

۱۴۰۲/۲۷۶/d/۱۰۳۷

اصفهان

۴۲

مرجان رشیدی پزوه

۱۲۷۳۲۸۳۹۰۲

فنی

(ستاره) یک

۱۴۰۲/۰۸/۱۴

۱۴۰۲/۲۷۶/d/۱۰۳۷

اصفهان

۴۳

زهره ملایی کلرتانی

۱۲۹۱۹۳۳۰۹۳

فنی

(ستاره) یک

۱۴۰۲/۰۸/۱۴

۱۴۰۲/۲۷۶/d/۱۰۳۷

اصفهان

۴۴

تینا بیدلی

۱۹۹۱۳۱۸۲۸۶

فنی

(ستاره) یک

۱۴۰۲/۰۸/۱۴

۱۴۰۲/۲۷۶/d/۱۰۳۷

خوزستان

۴۵

سارا منصوری

۶۶۰۰۰۸۶۹۰۴

فنی

(ستاره) یک

۱۴۰۲/۰۸/۱۴

۱۴۰۲/۲۷۶/d/۱۰۳۷

اصفهان

۴۶

سمیه قدرتی شاتوری

۱۲۷۰۶۵۱۹۶۱

فنی

(ستاره) یک

۱۴۰۲/۰۸/۱۴

۱۴۰۲/۲۷۶/d/۱۰۳۷

اصفهان

۴۷

زهره جعفری

۱۲۷۳۲۷۳۴۹۴

فنی

(ستاره) یک

۱۴۰۲/۰۸/۱۴

۱۴۰۲/۲۷۶/d/۱۰۳۷

اصفهان

۴۸

منیره کنگازیان کنگازی

۱۲۹۳۴۳۶۰۸۹

فنی

(ستاره) یک

۱۴۰۲/۰۸/۱۴

۱۴۰۲/۲۷۶/d/۱۰۳۷

اصفهان

۴۹

آرزو مولایی

۴۱۶۰۵۴۱۱۸۶

فنی

(ستاره) یک

۱۴۰۲/۰۸/۱۴

۱۴۰۲/۲۷۶/d/۱۰۳۷

اصفهان

۵۰

حمیده احمدی شاپورآبادی

۱۲۷۱۷۱۱۰۷۹

فنی

(ستاره) یک

۱۴۰۲/۰۸/۱۴

۱۴۰۲/۲۷۶/d/۱۰۳۷

اصفهان

۵۱

لیلا ناظری اردکانی

۴۴۴۹۶۶۲۳۲۶

فنی

(ستاره) یک

۱۴۰۲/۰۸/۱۴

۱۴۰۲/۲۷۶/d/۱۰۳۷

اصفهان

۵۲

مهسا محسنی

۶۶۰۰۱۱۴۹۲۴

فنی

(ستاره) یک

۱۴۰۲/۰۸/۱۴

۱۴۰۲/۲۷۶/d/۱۰۳۷

اصفهان

۵۳

مریم الوارنژاد

۱۹۹۰۹۵۸۶۵۶

فنی

(ستاره) یک

۱۴۰۲/۰۸/۱۴

۱۴۰۲/۲۷۶/d/۱۰۳۷

خوزستان

۵۴

مرضیه مهوری حبیب آبادی

۶۶۰۰۰۴۱۴۴۷

فنی

(ستاره) یک

۱۴۰۲/۰۸/۱۴

۱۴۰۲/۲۷۶/d/۱۰۳۷

اصفهان

۵۵

محدثه شهریاری خیر آبادی

۱۲۷۳۳۴۹۱۶۴

فنی

(ستاره) یک

۱۴۰۲/۰۸/۱۴

۱۴۰۲/۲۷۶/d/۱۰۳۷

اصفهان

۵۶

مهسا آریایی نژاد

۱۲۷۳۲۱۲۷۶۲

فنی

(ستاره) یک

۱۴۰۲/۰۸/۱۴

۱۴۰۲/۲۷۶/d/۱۰۳۷

اصفهان

۵۷

فرانک صادق زاده پوده

۱۲۷۰۶۵۶۹۵۳

فنی

(ستاره) یک

۱۴۰۲/۰۸/۱۴

۱۴۰۲/۲۷۶/d/۱۰۳۷

اصفهان

۵۸

فائزه ذکاوتمند

۱۲۷۳۲۴۷۷۲۸

فنی

(ستاره) یک

۱۴۰۲/۰۸/۱۴

۱۴۰۲/۲۷۶/d/۱۰۳۷

اصفهان

۵۹

علی کلانتری

۱۲۷۳۶۵۷۳۸۱

فنی

(ستاره) یک

۱۴۰۲/۰۸/۱۴

۱۴۰۲/۲۷۶/d/۱۰۳۷

اصفهان

۶۰

زهرا حاجی احمدی

۰۰۱۳۶۸۸۱۰۳

فنی

(ستاره) یک

۱۴۰۲/۰۸/۱۴

۱۴۰۲/۲۷۶/d/۱۰۳۷

تهران

۶۱

نگار مرساقیان

۱۹۹۰۸۰۵۸۹۲

فنی

(ستاره) یک

۱۴۰۲/۰۸/۱۴

۱۴۰۲/۲۷۶/d/۱۰۳۷

خوزستان

۶۲

بیتا رضایی

۱۰۸۰۳۵۳۱۷۸

فنی

(ستاره) یک

۱۴۰۲/۰۸/۱۴

۱۴۰۲/۲۷۶/d/۱۰۳۷

اصفهان

۶۳

مژده نوری نژاد

۲۰۰۳۲۵۵۴۲۷

فنی

(ستاره) یک

۱۴۰۲/۰۸/۱۴

۱۴۰۲/۲۷۶/d/۱۰۳۷

خوزستان

۶۴

بهار عظیما

۱۰۸۰۵۷۶۸۸۶

فنی

(ستاره) یک

۱۴۰۲/۰۸/۱۴

۱۴۰۲/۲۷۶/d/۱۰۳۷

اصفهان

۶۵

هانیه عرب مقدم

۲۵۸۰۸۹۲۶۷۲

فنی

(ستاره) یک

۱۴۰۲/۰۸/۱۴

۱۴۰۲/۲۷۶/d/۱۰۳۷

گیلان

۶۶

زینب لطفی عمرو

۲۰۰۳۲۰۸۷۶۳

فنی

(ستاره) یک

۱۴۰۲/۰۸/۱۴

۱۴۰۲/۲۷۶/d/۱۰۳۷

خوزستان

۶۷

شیما سرلک

۱۱۰۰۲۲۹۳۸۸

فنی

(ستاره) یک

۱۴۰۲/۰۸/۱۴

۱۴۰۲/۲۷۶/d/۱۰۳۷

اصفهان

۶۸

یاسمن توکلی انارکی

۱۲۷۲۵۸۸۸۸۲

فنی

(ستاره) یک

۱۴۰۲/۰۸/۱۴

۱۴۰۲/۲۷۶/d/۱۰۳۷

اصفهان

۶۹

ملیکا صالحان

۱۲۷۴۳۸۸۱۴۷

فنی

(ستاره) یک

۱۴۰۲/۰۸/۱۴

۱۴۰۲/۲۷۶/d/۱۰۳۷

اصفهان

۷۰

حکیمه آخوندزاده

۲۸۰۳۳۶۰۶۲۴

فنی

(ستاره) یک

۱۴۰۲/۰۸/۱۴

۱۴۰۲/۲۷۶/d/۱۰۳۷

خوزستان

۷۱

معصومه خلفیان

۱۹۹۰۲۸۵۵۵۴

فنی

(ستاره) یک

۱۴۰۲/۰۸/۱۴

۱۴۰۲/۲۷۶/d/۱۰۳۷

خوزستان

۷۲

الهه فراهانی

۰۵۲۰۱۲۱۸۷۲

فنی

(ستاره) یک

۱۴۰۲/۰۸/۱۴

۱۴۰۲/۲۷۶/d/۱۰۳۷

مرکزی

۷۳

نرگس سیف الهی زفره

۱۲۸۷۳۶۱۳۹۰

فنی

(ستاره) یک

۱۴۰۲/۰۸/۱۴

۱۴۰۲/۲۷۶/d/۱۰۳۷

اصفهان

۷۴

فاطمه احمدجانی سرابستانی

۳۱۰۰۴۳۸۳۲۹

فنی

(ستاره) یک

۱۴۰۲/۰۸/۱۴

۱۴۰۲/۲۷۶/d/۱۰۳۷

کرمان

۷۵

حدیث عشیری لیوسی

۱۹۹۱۱۷۲۳۰۳

فنی

(ستاره) یک

۱۴۰۲/۰۸/۱۴

۱۴۰۲/۲۷۶/d/۱۰۳۷

خوزستان

۷۶

سمیرا صادقی

۱۲۸۵۱۵۵۵۵۶

فنی

(ستاره) یک

۱۴۰۲/۰۸/۱۴

۱۴۰۲/۲۷۶/d/۱۰۳۷

اصفهان

۷۷

عاطفه صادقی

۶۶۰۰۱۱۹۱۷۹

فنی

(ستاره) یک

۱۴۰۲/۰۸/۱۴

۱۴۰۲/۲۷۶/d/۱۰۳۷

اصفهان

۷۸

فاطمه پاچاوشی

۶۶۴۰۰۱۶۹۹۰

فنی

(ستاره) یک

۱۴۰۲/۰۸/۱۴

۱۴۰۲/۲۷۶/d/۱۰۳۷

تهران

۷۹

مطهره قیصری

۰۴۱۱۰۶۳۹۰۱

فنی

(ستاره) یک

۱۴۰۲/۰۸/۱۴

۱۴۰۲/۲۷۶/d/۱۰۳۷

تهران

۸۰

عاطفه طوطی کردی

۰۴۸۰۱۲۱۰۷۹

فنی

(ستاره) یک

۱۴۰۲/۰۸/۱۴

۱۴۰۲/۲۷۶/d/۱۰۳۷

تهران

۸۱

ملیکا کارگر

۲۲۸۴۱۳۶۱۶۸

فنی

(ستاره) یک

۱۴۰۲/۰۸/۱۴

۱۴۰۲/۲۷۶/d/۱۰۳۷

فارس

۸۲

مهناز غضنفری

۰۰۱۰۷۴۵۷۵۰

فنی

(ستاره) یک

۱۴۰۲/۰۸/۱۴

۱۴۰۲/۲۷۶/d/۱۰۳۷

خراسان رضوی

۸۳

مهسان هامون نورد

۰۰۱۵۶۸۱۸۵۸

فنی

(ستاره) یک

۱۴۰۲/۰۸/۱۴

۱۴۰۲/۲۷۶/d/۱۰۳۷

تهران

۸۴

مریم شوقی نژاد کنارسری

۲۵۹۳۴۵۶۲۰۵

فنی

(ستاره) یک

۱۴۰۲/۰۸/۱۴

۱۴۰۲/۲۷۶/d/۱۰۳۷

گیلان

۸۵

امین محمد نقیه

۱۲۷۳۸۸۴۵۸۲

فنی

(ستاره) یک

۱۴۰۲/۰۸/۱۴

۱۴۰۲/۲۷۶/d/۱۰۳۷

اصفهان

۸۶

زهرا ژولی

۱۹۹۰۷۶۶۳۲۳

فنی

(ستاره) یک

۱۴۰۲/۰۸/۱۴

۱۴۰۲/۲۷۶/d/۱۰۳۷

خوزستان

۸۷

آرمینا شه بخش

۳۱۰۰۵۹۹۴۷۰

فنی

(ستاره) یک

۱۴۰۲/۰۸/۱۴

۱۴۰۲/۲۷۶/d/۱۰۳۷

کرمان

۸۸

رومینا دریجانی

۳۱۰۰۵۷۱۶۸۱

فنی

(ستاره) یک

۱۴۰۲/۰۸/۱۴

۱۴۰۲/۲۷۶/d/۱۰۳۷

کرمان

۸۹

بهاره سلیحی

۱۲۸۶۹۸۲۵۵۳

فنی

(ستاره) یک

۱۴۰۲/۰۸/۱۴

۱۴۰۲/۲۷۶/d/۱۰۳۷

اصفهان

۹۰

طیبه آقاحسینی

۱۲۴۹۸۳۱۸۱۴

فنی

(ستاره) یک

۱۴۰۲/۰۸/۱۴

۱۴۰۲/۲۷۶/d/۱۰۳۷

اصفهان

۹۱

آیدا طاهری کیا

۱۹۹۰۸۵۴۷۷۱

فنی

(ستاره) یک

۱۴۰۲/۰۸/۱۴

۱۴۰۲/۲۷۶/d/۱۰۳۷

خوزستان

۹۲

زهرا بهشتی فرد

۱۹۹۱۱۶۴۶۶۱

فنی

(ستاره) یک

۱۴۰۲/۰۸/۱۴

۱۴۰۲/۲۷۶/d/۱۰۳۷

خوزستان

۹۳

مژگان کمال

۱۹۳۰۰۶۴۶۶۷

فنی

(ستاره) یک

۱۴۰۲/۰۸/۱۴

۱۴۰۲/۲۷۶/d/۱۰۳۷

خوزستان

۹۴

هانیه صالح نیا

۲۵۸۰۷۵۲۹۱۹

فنی

(ستاره) یک

۱۴۰۲/۰۸/۱۴

۱۴۰۲/۲۷۶/d/۱۰۳۷

گیلان

۹۵

غزاله ظهیری

۰۳۱۳۰۴۲۲۹۲

فنی

(ستاره) یک

۱۴۰۲/۰۸/۱۴

۱۴۰۲/۲۷۶/d/۱۰۳۷

اصفهان

۹۶

ندا خاصیانی

۲۰۰۳۰۱۶۴۹۱

فنی

(ستاره) یک

۱۴۰۲/۰۸/۱۴

۱۴۰۲/۲۷۶/d/۱۰۳۷

خوزستان

۹۷

اسیه صانعیان

۲۰۰۲۷۱۹۵۰۰

فنی

(ستاره) یک

۱۴۰۲/۰۸/۱۴

۱۴۰۲/۲۷۶/d/۱۰۳۷

خوزستان

۹۸

فریناز نساجی محمد آبادی

۱۲۷۰۴۱۳۵۴۶

فنی

(ستاره) یک

۱۴۰۲/۰۸/۱۴

۱۴۰۲/۲۷۶/d/۱۰۳۷

اصفهان

۹۹

حمید رضا تیموری

۵۲۰۰۰۰۹۱۷۰

فنی

(ستاره) یک

۱۴۰۲/۰۸/۱۴

۱۴۰۲/۲۷۶/d/۱۰۳۷

سمنان

۱۰۰

فاطمه طالبی طادی

۲۶۷۰۲۱۴۴۶۰

فنی

(ستاره) یک

۱۴۰۲/۰۸/۱۴

۱۴۰۲/۲۷۶/d/۱۰۳۷

گیلان

۱۰۱

دانیال عظیمی

۱۲۷۲۴۵۶۹۱۹

فنی

(ستاره) یک

۱۴۰۲/۰۸/۱۴

۱۴۰۲/۲۷۶/d/۱۰۳۷

اصفهان

۱۰۲

نادیا منصوری

۱۲۷۴۶۲۰۹۱۰

فنی

(ستاره) یک

۱۴۰۲/۰۸/۱۴

۱۴۰۲/۲۷۶/d/۱۰۳۷

اصفهان

۱۰۳

فاطمه عباسی

۰۴۸۰۹۹۳۰۸۴

فنی

(ستاره) یک

۱۴۰۲/۰۸/۱۴

۱۴۰۲/۲۷۶/d/۱۰۳۷

تهران

۱۰۴

مائده ظفرقندی

۱۲۷۰۷۳۶۸۳۳

فنی

(ستاره) یک

۱۴۰۲/۰۸/۱۴

۱۴۰۲/۲۷۶/d/۱۰۳۷

اصفهان

۱۰۵

ام البنین شاه نظر

۲۵۸۰۹۷۵۸۲۹

فنی

(ستاره) یک

۱۴۰۲/۰۸/۱۴

۱۴۰۲/۲۷۶/d/۱۰۳۷

گیلان

۱۰۶

زیبا یزدانی بخشکندی

۲۸۴۰۵۱۱۴۸۷

فنی

(ستاره) یک

۱۴۰۲/۰۸/۱۴

۱۴۰۲/۲۷۶/d/۱۰۳۷

آذربایجان غربی

۱۰۷

زهرا طالبی

۲۵۸۱۵۵۶۴۸۱

فنی

(ستاره) یک

۱۴۰۲/۰۸/۱۴

۱۴۰۲/۲۷۶/d/۱۰۳۷

گیلان

108

علی رحیمی

۳۲۴۱۸۴۹۶۸۶

فنی

(ستاره) تک

۱۴۰۲/۰۹/۰۶

۱۴۰۲/۲۷۶/d/۱۱۴۷

کرمانشاه

109

رامین سلطان زاده

۲۷۴۰۳۲۳۵۳۰

فنی

(ستاره) تک

۱۴۰۲/۰۹/۰۶

۱۴۰۲/۲۷۶/d/۱۱۴۷

آذربایجان غربی

110

سما صداقت

۱۴۵۱۸۵۷۲۰۹

فنی

(ستاره) تک

۱۴۰۲/۰۹/۰۶

۱۴۰۲/۲۷۶/d/۱۱۴۷

اردبیل

111

علی فتحی اذر اراللوی کوچک

۱۴۵۰۱۲۱۷۱۳

فنی

(ستاره) تک

۱۴۰۲/۰۹/۰۶

۱۴۰۲/۲۷۶/d/۱۱۴۷

اردبیل

112

زهرا اکبری

۰۵۲۰۹۸۳۶۹۶

فنی

(ستاره) تک

۱۴۰۲/۰۹/۰۶

۱۴۰۲/۲۷۶/d/۱۱۴۷

مرکزی

113

محسن محمودی

۲۸۴۰۴۵۷۸۸۱

فنی

(ستاره) تک

۱۴۰۲/۰۹/۰۶

۱۴۰۲/۲۷۶/d/۱۱۴۷

آذربایجان غربی

114

فاطمه احمدی اسطلخی

۲۵۸۱۴۵۶۳۳۷

فنی

(ستاره) تک

۱۴۰۲/۰۹/۰۶

۱۴۰۲/۲۷۶/d/۱۱۴۷

گیلان

115

مهدیه امامی مهرگانی

۱۱۰۰۵۰۴۹۱۵

فنی

(ستاره) تک

۱۴۰۲/۰۹/۰۶

۱۴۰۲/۲۷۶/d/۱۱۴۷

اصفهان

116

پریا نجاری خانقاه

۲۸۶۰۷۴۸۱۳۱

فنی

(ستاره) تک

۱۴۰۲/۰۹/۰۶

۱۴۰۲/۲۷۶/d/۱۱۴۷

آذربایجان غربی

117

مرتضی زاده خاک

۱۴۵۰۶۰۲۸۶۱

فنی

(ستاره) تک

۱۴۰۲/۰۹/۰۶

۱۴۰۲/۲۷۶/d/۱۱۴۷

اردبیل

118

مهدی امانی صومعه

۱۴۵۰۱۷۱۱۸۴

فنی

(ستاره) تک

۱۴۰۲/۰۹/۰۶

۱۴۰۲/۲۷۶/d/۱۱۴۷

اردبیل

119

مهناز باقرشیرودی

۲۲۱۹۱۱۹۹۰۴

فنی

(ستاره) تک

۱۴۰۲/۰۹/۰۶

۱۴۰۲/۲۷۶/d/۱۱۴۷

مازندران

120

سعید محمدیان

۱۴۵۱۴۳۵۶۲۲

فنی

(ستاره) تک

۱۴۰۲/۰۹/۰۶

۱۴۰۲/۲۷۶/d/۱۱۴۷

اردبیل

121

مهدی طالعی

۱۴۵۲۰۱۱۱۳۳

فنی

(ستاره) تک

۱۴۰۲/۰۹/۰۶

۱۴۰۲/۲۷۶/d/۱۱۴۷

اردبیل

122

مهناز کریمیان سیچانی

۱۲۸۲۷۱۳۹۲۲

فنی

(ستاره) تک

۱۴۰۲/۰۹/۰۶

۱۴۰۲/۲۷۶/d/۱۱۴۷

اصفهان

123

زهرا جهانشاهی برواتی

۳۱۰۰۵۶۶۹۷۱

فنی

(ستاره) تک

۱۴۰۲/۰۹/۰۶

۱۴۰۲/۲۷۶/d/۱۱۴۷

کرمان

124

احسان اضحی سامیانی

۱۴۵۱۶۱۴۲۳۳

فنی

(ستاره) تک

۱۴۰۲/۰۹/۰۶

۱۴۰۲/۲۷۶/d/۱۱۴۷

اردبیل

125

امید خان محمدی

۲۸۴۰۶۰۴۹۴۹

فنی

(ستاره) تک

۱۴۰۲/۰۹/۰۶

۱۴۰۲/۲۷۶/d/۱۱۴۷

آذربایجان غربی

126

مسعود حبشی زاده

۲۸۴۰۶۰۳۸۸۸

فنی

(ستاره) تک

۱۴۰۲/۰۹/۰۶

۱۴۰۲/۲۷۶/d/۱۱۴۷

آذربایجان غربی

127

حامد خاجوند

۳۳۰۰۰۴۵۸۷۸

فنی

(ستاره) تک

۱۴۰۲/۰۹/۰۶

۱۴۰۲/۲۷۶/d/۱۱۴۷

کرمانشاه

128

آرمین امیرزاد

۲۸۴۰۵۲۹۱۰۶

فنی

(ستاره) تک

۱۴۰۲/۰۹/۰۶

۱۴۰۲/۲۷۶/d/۱۱۴۷

آذربایجان غربی

129

مونا پورمحسنی

۵۱۰۰۰۶۰۷۰۰

فنی

(ستاره) تک

۱۴۰۲/۰۹/۰۶

۱۴۰۲/۲۷۶/d/۱۱۴۷

گیلان

130

افسانه محمد علیزاده

۲۸۲۰۰۷۰۷۷۹

فنی

(ستاره) تک

۱۴۰۲/۰۹/۰۶

۱۴۰۲/۲۷۶/d/۱۱۴۷

آذربایجان غربی

131

محسن عباس نژاد

۲۸۵۱۵۹۵۹۵۴

فنی

(ستاره) تک

۱۴۰۲/۰۹/۰۶

۱۴۰۲/۲۷۶/d/۱۱۴۷

آذربایجان غربی

132

مهسا پور ملکی

۰۴۸۰۹۱۳۳۴۱

فنی

(ستاره) تک

۱۴۰۲/۰۹/۰۶

۱۴۰۲/۲۷۶/d/۱۱۴۷

تهران

133

سودابه اخوان رودپشتی

۰۰۸۱۱۱۷۸۷۶

فنی

(ستاره) تک

۱۴۰۲/۰۹/۰۶

۱۴۰۲/۲۷۶/d/۱۱۴۷

گیلان

134

عرفان پور قاسم

۲۸۴۰۵۵۴۳۵۶

فنی

(ستاره) تک

۱۴۰۲/۰۹/۰۶

۱۴۰۲/۲۷۶/d/۱۱۴۷

آذربایجان غربی

135

اکبر علیزاده

۲۷۴۰۸۹۴۲۲۸

فنی

(ستاره) تک

۱۴۰۲/۰۹/۰۶

۱۴۰۲/۲۷۶/d/۱۱۴۷

آذربایجان غربی

136

مریم پوررضا

۲۵۸۱۴۱۴۰۱۴

فنی

(ستاره) تک

۱۴۰۲/۰۹/۰۶

۱۴۰۲/۲۷۶/d/۱۱۴۷

گیلان

137

محمد کلانتری

۱۲۷۱۷۱۰۶۷۶

فنی

(ستاره) تک

۱۴۰۲/۰۸/۳۰

۱۴۰۲/۲۷۶/d/۱۱۴۷

اصفهان

138

صابر هوشمندی

۲۲۸۲۷۶۰۲۵۵

فنی

(ستاره) تک

۱۴۰۲/۰۸/۳۰

۱۴۰۲/۲۷۶/d/۱۱۴۷

فارس

139

امین مسلمی

۱۱۵۰۱۲۴۶۶۰

فنی

(ستاره) تک

۱۴۰۲/۰۸/۳۰

۱۴۰۲/۲۷۶/d/۱۱۴۷

اصفهان

140

علی سلیمانی پور

۱۲۷۰۴۶۳۷۹۹

فنی

(ستاره) تک

۱۴۰۲/۰۸/۳۰

۱۴۰۲/۲۷۶/d/۱۱۴۷

اصفهان

141

مائده ترابی

۱۲۷۴۱۱۵۳۱۰

فنی

(ستاره) تک

۱۴۰۲/۰۸/۳۰

۱۴۰۲/۲۷۶/d/۱۱۴۷

آذربایجان شرقی

142

وحید کوچکی

۰۶۲۲۳۳۴۴۰۹

فنی

(ستاره) تک

۱۴۰۲/۰۸/۳۰

۱۴۰۲/۲۷۶/d/۱۱۴۷

مرکزی

143

محبوبه عابدی زفره

۱۲۹۱۰۸۶۹۵۱

فنی

(ستاره) تک

۱۴۰۲/۰۸/۳۰

۱۴۰۲/۲۷۶/d/۱۱۴۷

اصفهان

144

محمدجواد شهمرادی

۴۸۸۰۲۵۴۴۶۰

فنی

(ستاره) تک

۱۴۰۲/۰۸/۳۰

۱۴۰۲/۲۷۶/d/۱۱۴۷

گلستان

145

الهه شوفری

۴۶۲۳۵۹۴۲۱۱

فنی

(ستاره) تک

۱۴۰۲/۰۸/۳۰

۱۴۰۲/۲۷۶/d/۱۱۴۷

چهارمحال و بختیاری

146

جواد سلیمانی

۰۶۴۰۴۸۵۲۸۶

فنی

(ستاره) تک

۱۴۰۲/۰۸/۳۰

۱۴۰۲/۲۷۶/d/۱۱۴۷

خراسان جنوبی

147

عارف رضایی

۱۹۲۰۳۹۴۶۲۱

فنی

(ستاره) تک

۱۴۰۲/۰۸/۳۰

۱۴۰۲/۲۷۶/d/۱۱۴۷

خوزستان

148

فرزاد حیرانی

۵۹۶۹۹۸۵۱۸۱

فنی

(ستاره) تک

۱۴۰۲/۰۸/۳۰

۱۴۰۲/۲۷۶/d/۱۱۴۷

تهران

149

محمد جعفری پور

۴۰۶۰۶۵۷۴۰۹

فنی

(ستاره) تک

۱۴۰۲/۰۸/۳۰

۱۴۰۲/۲۷۶/d/۱۱۴۷

لرستان

150

نگین عابدی

۱۲۷۳۹۲۹۴۸۹

فنی

(ستاره) تک

۱۴۰۲/۰۸/۳۰

۱۴۰۲/۲۷۶/d/۱۱۴۷

اصفهان

151

فاطمه سیدحسینی

۱۲۷۰۳۱۷۲۵۳

فنی

(ستاره) تک

۱۴۰۲/۰۸/۳۰

۱۴۰۲/۲۷۶/d/۱۱۴۷

اصفهان

152

علی زرگری پور

۱۲۷۳۳۹۶۲۱۹

فنی

(ستاره) تک

۱۴۰۲/۰۸/۳۰

۱۴۰۲/۲۷۶/d/۱۱۴۷

اصفهان

153

حسن محمدی

۴۹۲۰۰۰۴۷۶۱

فنی

(ستاره) تک

۱۴۰۲/۰۸/۳۰

۱۴۰۲/۲۷۶/d/۱۱۴۷

آذربایجان غربی

154

امینه محمودی نیا

۳۳۸۰۵۸۱۷۸۱

فنی

(ستاره) تک

۱۴۰۲/۰۸/۳۰

۱۴۰۲/۲۷۶/d/۱۱۴۷

اصفهان

155

مهدی ترک جوکار

۰۰۱۳۶۶۵۰۱۴

فنی

(ستاره) تک

۱۴۰۲/۰۸/۳۰

۱۴۰۲/۲۷۶/d/۱۱۴۷

اصفهان

156

نجمه محب محمدی ورنوسفادرانی

۶۲۲۰۰۳۲۷۹۹

فنی

(ستاره) تک

۱۴۰۲/۰۸/۳۰

۱۴۰۲/۲۷۶/d/۱۱۴۷

اصفهان

157

زهره رشیدی

۱۲۰۹۸۷۶۳۲۹

فنی

(ستاره) تک

۱۴۰۲/۰۸/۳۰

۱۴۰۲/۲۷۶/d/۱۱۴۷

اصفهان

158

لیلی محمدی

۴۵۹۱۲۶۸۰۶۳

فنی

(ستاره) تک

۱۴۰۲/۰۸/۳۰

۱۴۰۲/۲۷۶/d/۱۱۴۷

سمنان

159

شهرام مثنوی پور

۳۱۱۰۹۶۸۹۶۷

فنی

(ستاره) تک

۱۴۰۲/۰۸/۳۰

۱۴۰۲/۲۷۶/d/۱۱۴۷

کرمان

160

ماریا شهامت

۳۱۱۱۰۴۷۰۷۵

فنی

(ستاره) تک

۱۴۰۲/۰۸/۳۰

۱۴۰۲/۲۷۶/d/۱۱۴۷

کرمان

161

سحر موچک کیان

۵۱۰۰۱۵۵۳۳۷

فنی

(ستاره) تک

۱۴۰۲/۰۸/۳۰

۱۴۰۲/۲۷۶/d/۱۱۴۷

اصفهان

162

سمانه دهاقین

۱۲۲۰۰۲۰۰۸۷

فنی

(ستاره) تک

۱۴۰۲/۰۸/۳۰

۱۴۰۲/۲۷۶/d/۱۱۴۷

اصفهان

163

زهرا هنرمند

۶۸۳۹۸۴۷۱۱۱

فنی

(ستاره) تک

۱۴۰۲/۰۸/۳۰

۱۴۰۲/۲۷۶/d/۱۱۴۷

فارس

164

مهدیه چینی نیاکان

۴۲۱۰۳۹۷۸۳۰

فنی

(ستاره) تک

۱۴۰۲/۰۸/۳۰

۱۴۰۲/۲۷۶/d/۱۱۴۷

اصفهان

165

محمدرضا ضرغام

۳۱۰۰۴۲۷۹۲۰

فنی

(ستاره) تک

۱۴۰۲/۰۸/۳۰

۱۴۰۲/۲۷۶/d/۱۱۴۷

کرمان

166

شایان خدامی

۴۵۸۰۴۵۴۲۵۱

فنی

(ستاره) تک

۱۴۰۲/۰۸/۳۰

۱۴۰۲/۲۷۶/d/۱۱۴۷

سمنان

167

زهرا صفری

۱۰۸۰۵۰۷۷۲۸

فنی

(ستاره) تک

۱۴۰۲/۰۸/۳۰

۱۴۰۲/۲۷۶/d/۱۱۴۷

اصفهان

168

بابک صفری احمد سرائی

۲۵۸۰۰۰۱۳۳۶

فنی

(ستاره) تک

۱۴۰۲/۰۸/۳۰

۱۴۰۲/۲۷۶/d/۱۱۴۷

گیلان

169

بهاره نصیر

۱۹۳۰۸۵۱۶۷۷

فنی

(ستاره) تک

۱۴۰۲/۰۸/۳۰

۱۴۰۲/۲۷۶/d/۱۱۴۷

خوزستان

170

محمد شعبانی درزیکلائی

۴۹۹۰۰۷۵۸۳۸

فنی

(ستاره) تک

۱۴۰۲/۰۸/۳۰

۱۴۰۲/۲۷۶/d/۱۱۴۷

مازندران

171

محدثه محمدی

۱۲۱۰۱۵۸۱۷۵

فنی

(ستاره) تک

۱۴۰۲/۰۸/۳۰

۱۴۰۲/۲۷۶/d/۱۱۴۷

قم

172

سمیه محمودی

۱۶۶۰۲۳۹۳۹۷

فنی

(ستاره) تک

۱۴۰۲/۰۸/۳۰

۱۴۰۲/۲۷۶/d/۱۱۴۷

گیلان

173

کیانا کرمی

۱۹۹۱۲۰۰۰۳۱

فنی

(ستاره) تک

۱۴۰۲/۰۸/۳۰

۱۴۰۲/۲۷۶/d/۱۱۴۷

خوزستان

174

فرانک امیرشکاری

۲۰۰۳۲۷۹۲۳۷

فنی

(ستاره) تک

۱۴۰۲/۰۸/۳۰

۱۴۰۲/۲۷۶/d/۱۱۴۷

خوزستان

175

محبوبه حسنی

۴۹۹۹۹۰۴۱۸۷

فنی

(ستاره) تک

۱۴۰۲/۰۸/۳۰

۱۴۰۲/۲۷۶/d/۱۱۴۷

مازندران

176

نرجس پورحسن

۶۵۵۰۰۳۵۵۸۹

فنی

(ستاره) تک

۱۴۰۲/۰۸/۳۰

۱۴۰۲/۲۷۶/d/۱۱۴۷

فارس