تاریخچه انجمن او-اسپرت جمهوری اسلامی ایران

 

 

 • حسب رای شماره 135 هیات عمومی دیوان عدالت دولتی و قانون اهداف و وظایف و اختیارات، وزارت ورزش و جوانان " صدور مجوز فعالیت ورزشی و تعیین سطح و جایگاه تشکیلاتی ( فدراسیون، انجمن، کمیته و گروه) از وظایف "دفتر برنامه ریزی و نظارت معاونت قهرمانی و حرفه ای وزارت ورزش و جوانان "است و منطبق با قانون اهداف اختیارات وزارت ورزش نیز تصریح نموده است.
 • به استناد نامه های شماره 11910/3/ص معاونت توسعه ورزش قهرمانی و حرفه ای و شماره 3579/م/30 دفتر برنامه ریزی و نظارت وزارت ورزش و جوانان و نامه شماره 636/6/21کمیته ملی المپیک جمهوری اسلامی ایران،  انجمن او-اسپرت جمهوری اسلامی ایران یک انجمن چند ورزشی در برگیرنده ورزش ها و زیر شاخه های آنها شامل ورزش های ذهنی، تمرکزی، با مانع، مبارزه ای، توپی، آبی و هنری ست که از سال  1393 ثبت و در ذیل مجموعه فدراسیون انجمن های ورزش های رزمی به فعالیت مشغول و تا کنون در سطح ملی و بین المللی بعنوان انجمن مورد تایید، فعالیت داشته و خواهد داشت.
 • انجمن او-اسپرت ضمن معرفی رشته های ورزشی ایرانی در بازار جهانی ورزش نماینده آندسته از فدراسیون های بین المللی شناسایی شده توسط گایسف و شورای المپیک آسیا در جمهوری اسلامی ایران است که محصول عرضه شده آنها در جنبش المپیک ریشه در فرهنگ، آداب و سنن ایران داشته و از طریق بازی های بشردوستی منطبق با تفاهم نامه کمیته بین المللی المپیک و  فدراسیون بین المللی صلیب سرخ و هلال احمر شناخته شده است.
   

 • The History of O-Sport Association of Islamic Republic of Iran (OSAIRI)
   
 • The Ministry of Sport & Youth has been appointed in-laws and regulations as the custodian of registration of sports such as (Federation, Association, Committee, and Group) and again according to the vote number 135 of the General Assembly of the Court of Administrative Justice and the Law on Objectives, Duties, and Powers of the Ministry of Sports and Youth, Deputy of Elite and Professionals Sports Development. The ministry is designated as the custodian of sports organizations’ registration in Iran.
 • According to the letters, No. 11910/3 / P. Deputy of Development of Elite and Professional Sports and No. 3579 / M / 30 of the Planning and Supervision Office of the Ministry of Sports and Youth and letter No. 636/6/21 of the National Olympic Committee of the Islamic Republic of Iran (Iranian NOC), The O-Sport Association of Islamic Republic of Iran (OSAIRI) is a multi-sport association including sports and their sub-branches, including Mind Sports, Precision Sports, Obstacle Sports, Combat Sports, ball Sports, Aqua Sports and Artistic Sports, which has been registered since 2014 and working as an independent Association under Patronage of IRMAAF. and has been and will continue to be the sole approved organization at the national and international levels.
 • The OSAIRI, while introducing Iranian sports in the global sports market, is a representative of the international federations recognized by GAISF and OCA in the Islamic Republic of Iran, whose sports (IFs) offered in the Olympic movement are rooted in Iranian culture, customs, and traditions and also have been recognized through humanitarian games in accordance with the Memorandum of Understanding between the IOC and the IFRC.