سومین نشست ستاد اجرایی کنفرانس جهانی گردشگری ورزشی با حضور دکتر علیرضا رضایی رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان،سرکارخانم ناصرالمعمارمعاون گردشگری اداره کل میراث فرهنگی،صنایع دستی و گردشگری استان همدان،دکتر بهروز کارخانه ای رئیس کمیته مبارزه با دوپینگ فدراسیون آسیایی او- اسپرت ، مهندس بهنام افتخاری رئیس صنف راهنمایان گردشگری استان همدان و محمد قاسم منوچهری دبیرکل فدراسیون جهانی او- اسپرت دردفتر تحقیقات و مطالعات فدراسیون جهانی او- اسپرت واقع در همدان برگزار شد.دراین نشست موارد مهمی چون نحوه ی ارسال دعوتنامه ها و تهیه رویداد از سوی اداره کل میراث فرهنگی و نحوه ی برگزاری جلسات ،کارگاه ها و کنفرانس توسط دانشگاه آزاد اسلامی پیشنهاد و بررسی گردید.

همچنین لیست میهمانمان توسط دکتر بهروز کارخانه ای مورد بررسی قرار گرفت و سخنرانان معرفی شدند.

در پایان گزارش از عملکرد دبیرخانه ی ستاد اجرایی کنفرانس جهانی گردشگری ورزشی توسط مهندس بهنام افتخاریان تقدیم حاضرین شد.

مراسم پس از سه ساعت بحث و تبادل نظر به پایان رسید.