قهرمانی او-اسپرت ذهنی استان گیلان:

مسابقات او_اسپرت ذهنی (تیس کوپان) در سومین دوره ی مسابقات فرهنگی ورزشی دانشگاه ها، موسسات آموزش عالی و مراکز علمی کاربردی شهر رشت با نظارت و اجرای داوران برگزار و نتایج ذیل رقم خورد:

مقام اول:دانشگاه راهبرد شمال

مقام دوم:دانشگاه احرار

مقام سوم:دانشگاه تربیت بدنی