شامل ورزشهای صادراتی ذیل:
-    صادراتی از طریق فدراسیون جهانی او-اسپرت (ووف ): آکسایا، اوکسیان، اهمتان