شامل ورزشهای صادراتی و وارداتی ذیل:
-    صادراتی از طریق فدراسیون جهانی او-اسپرت (ووف ): پارتیان (شوتینگ آکروباتیک)
-    وارداتی نمایندگی فدراسیون  های بین المللی مشت توپ (ایفا) و پلوتا (فیپ وی) در ایران: فیست بال و پلوتا


The OSAIRI Precision Sports Committee is the official Coordinator of the International Fistball Association (IFA) as well as Federación Internacional de Pelota Vasca (FIPV) representations in Iran and its related Disciplines