ورزشهای بامانع/Obstacle Sports
-    صادراتی از طریق فدراسیون جهانی او-اسپرت (ووف ): تیرازیس (موانع زمستانی)، کاسپین (موانع ساحلی آبی)، آمادای (موانع آکروباتیک)، چیس تگ (تعقیب و گریز)
-    وارداتی نمایندگی فدراسیون جهانی ورزشهای بامانع در ایران: او.سی.آر (عبور از موانع ورزشی)، نینجا( عبور از موانع نینجا)، ماجراجویانه(عبور از موانع مهیج و ماجراجویی)، ساحلی (عبور از موانع آبی)

The Official Representative of World Obstacle/ Federation International de Sports d’Obstacles (FISO) in Iran and related disciplines such as (OCR, Ninja, Adventure,..)