مجمع انتخاباتی انجمن او-اسپرت کشور

Date : 1398-02-21

به گزارش روابط عمومی انجمن او-اسپرت کشور شرایط ثبت نام کاندیداهای هیات رئیسه انجمن او-اسپرت کشور به شرح ذیل منتشر گردید:

مدارک مورد نیاز جهت ثبت نام داوطلبین
1.فرم تکمیل شده ثبت نام که به امضاء داوطلب رسیده باشد.
2.فرم تکمیل شده سوابق شغلی ومدیریتی
3.ارائه برنامه پیشنهادی برابر فرم مشخص
4.تصویر تمام صفحات شناسنامه
5.تصویر پشت و روی کارت ملی
6.تصویر آخرین مدرک تحصیلی
7.تصویر کارت پایان خدمت یا معافیت ویا مدارک قانونی جایگزین برای آقایان
8.گواهی عدم پیشینه
9.گواهی عدم اعتیاد به مواد مخدر
10.سه قطعه عکس4×3
تبصره1:ارائه اصل مدارک درخواستی در زمان تحویل مدارک مورد نیاز به منظور انطباق اسناد با تصویر آنها الزامی لست.
تبصره2.تصویر مدارک ارائه شده توسط دبیر مجمع با اصل مدارک تطیبق داده شده وبه تایید وامضاءوی خواهد رسید.
تبصره3:اخذ مدارک از متقاضی به معنی قطعیت پذیرفته شدن  وی بعنوان داوطلب وتایید صلاحیت وی نمی باشد وتایید نهایی بعهده مراجع ذیربط می باشد.
تبصره4:مراحل تکمیل فرم ثبت نام وارائه مدارک در انجمن انجام گرفته وحضور نامزد یا وکیل قانونی با ارائه وکالت نامه رسمی جهت ثبت نام الزامی است.
تبصره5:ارائه گواهی عدم سوء پیشینه واعتیاد حداکثر ده روز بعد از پایان مهلت پبت نام به امور مجامع
تبصره6:در صورت فراهم شدن شرایط لازم برای ثبت نام الکترونیک ,ارائه وتصدیق مدارک ذکر شده در جلسه کمیسیون صورت خواهد پذیرفت.